{{::trm.Cart}}
{{::trm.NumberOfArticles}} {{booking.Count}}
{{::trm.Sum}} {{booking.AmountToPayWeb | currency : siteCurrency}}

Villkor och hantering av personuppgifter

Allmänt
Vitec Smart Visitor System AB (SVS) erbjuder försäljning och bokning via Internet för anläggningar och arrangörer, varvid SVS endast agerar som ombud för anläggningen/arrangörens räkning.
Alla frågor om arrangemangen och dess genomförande riktas till anläggningen/arrangörens.

Villkor för biljettköp
En bokning kan ångras fram till dess att betalning har skett.  Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid avtal som avser kulturevenemang, idrottsevenemang
eller någon annan liknande fritidsaktivitet som t ex köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är kunden därför bunden av sitt köp. Förlorad eller ej utnyttjad biljett ersätts ej.
Vid val av Webbiljett som leveranssätt kan kunden själv skriva ut en ny biljett. Biljettköparen ansvarar för att användar-ID och lösenord lagras på ett säkert sätt, och att ingen obehörig kan komma åt informationen.

Avgifter
Utöver biljettpriset kan det tillkomma avgifter som t ex ”serviceavgift”.  De avgifter som tillkommer framgår av informationstext vid boknings- och betalningsförfarandet och alltid innan betalning genomförts.

Användning av biljett
Genom att godkänna dessa villkor åtar sig köparen att endast köpa biljetter för personligt bruk vilket innebär att biljetter inte får köpas och/eller vidareförsäljas i kommersiellt syfte.
Om evenemanget har restriktioner för antal biljetter per köp och kund så får maxantalet ej överskridas.

Köp som strider mot uppsatta villkor
SVS förbehåller sig rätten att makulera bokning eller köp samt möjligheten att stänga av ett kundkonto vid de fall kunden inte lämnar korrekta uppgifter om sig själv eller i
övrigt bryter mot eller försöker kringgå dessa ”Allmänna villkor vid biljettköp”. Detta gäller bland annat om kunden bokar eller köper fler biljetter än tillåtet, eller köper biljetter
för kommersiellt bruk. Vid makuleringar p g a ovan nämnda skäl återbetalas ej erlagd serviceavgift.

Inställda eller ändrade evenemang
Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget/föremålet för köpet ej är inställt eller flyttat. Det är arenan/arrangören som ansvarar för frågor om t ex återlösen av biljetter.
I vissa fall uppdrar arrangören åt SVS att återlösa biljetter vid inställda evenemang. Vid inställt evenemang återbetalas ej avgifter, t ex serviceavgifter.

Personuppgifter
I samband med registrering av ett användarkonto lagras personuppgifter. Det är Sundbybergs simhall som är personuppgiftsansvarig. Om ditt användarkonto inte har använts på 24 månader
kommer det att raderas. Eftersom SVS agerar som personuppgiftsunderbiträde för Sundbybergs simhall överförs användaruppgifter inklusive personuppgifter till denne för att biljetten ska kunna
kontrolleras samt att avtalet ska kunna fullgöras. Exempel på vad informationen används till är allmän information om arrangören och dess arrangemang, ändrade tider, inställda event och
status på bokningar. För att en registrerad ska kunna ta tillvara sina rättigheter såsom tillgång till sina uppgifter, radering och ändring/rättelse kan Sundbybergs simhall kontaktas via 08-706 86 66 eller simhall@sundbyberg.se

Abonnemang
Om köp görs med betal- eller kreditkort, samtycker Kunden till att uppgifter om Kundens betal- eller kreditkort behandlas och sparas av vår samarbetspartner, Swedbank Pay.
Detta görs enbart i syfte för att förenkla för Kunden vid upprepade köp.
När Kunden för första gången fyller i sina uppgifter och klickar på "betala" kommer Swedbank Pay att skicka en verifiering mot kundens bank för att verifiera kortet/kontot.

Abonnemangsspecifika villkor framgår av det bekräftelsemail som skickats till din epost i samband med registrering.

Avslutande av abonnemang
Kunden har alltid rätt att avsluta sitt abonnemang. Ett avslutande av abonnemanget måste ske minst 3 dagar innan periodens slut.
Görs avslutandet av abonnemanget senare än 3 dagar innan periodslut äger avslutandet av abonnemanget verkan först efter att denna leverans skett.
Avslutande av abonnemanget görs genom mina sidor eller genom att kontakta Sundbybergs simhall.